• German - Version
 • English - Version
 • Czech - Version
 • Romanian - Version
 • Hungarian - Version
 • Slovakian - Version

Vyhlasenie o ochrane osobnych udajov

Informácie o ochrane osobných údajov podľa čl. 13 a 14 GDPR

 

Právne informácie

Zodpovedná osoba

Komax Slovakia s.r.o.
Peter Ziska
Cukrová 14
81339 Bratislava
Tel. +421 2 527 33 664
Fax +421 2 527 33 665
info.bra@komaxgroup.com

Nie je určená žiadna osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov, pretože to zákon nevyžaduje.

 

Účel spracovania údajov

Obchodovanie a účtovníctvo, marketing/reklama a/alebo služby pre obchodnú spoločnosť všeobecne.

 

Marketing a reklama (všeobecne): oprávnený záujem

Oprávneným záujmom je záujem spoločnosti o uskutočnenie obchodu a zintenzívnenie obchodného vzťahu so súčasnými a potenciálnymi zákazníkmi.

Informačný leták po súhlase (postup dvojitého výberu) dotknutých osôb s možnosťou kedykoľvek sa odhlásiť.

Používanie fotografií podujatí na stránkach sociálnych médií, v informačnom letáku alebo na domovskej stránke ako blogový príspevok, po udelení súhlasu. 

 

Právny základ spracovania údajov

Spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe zákonných ods. 1 písm. a (súhlas), písm. b (nevyhnutné na splnenie zmluvy), písm. c (zákonné povinnosti podľa BAO a UGB), ako aj písm. d (oprávnené záujmy zodpovednej osoby) GDPR.

 

Kategórie prijímateľov

Vždy podľa druhu spracovania sú kategórie prijímateľov odlišné.
Na tejto stránke sa odlišujú nasledujúce kategórie prijímateľov osobných údajov.

 

Spracovanie údajov

Banky (pohyb platieb)
Daňový poradca (zostavenie účtovníctva)
Súdy, správne úrady, iné úrady, rakúsky štatistický úrad, poisťovne (napr. zákonné poistenie) 

Poskytovatelia IT služieb
Reklamná agentúra (marketing)
Zákazníci, záujemcovia

Vo všeobecnosti na tejto stránke nedochádza k žiadnemu zaznamenávaniu údajov týkajúcich sa individuálneho poradenstva.

 

Spracovanie a účel spracovania

Vybavenie dopytov a objednávok, vrát. zúčtovania, marketingu a reklamy na vlastné účely.

 

Budú sa spracovávať nasledujúce kategórie

Kontaktné údaje: Dátum narodenia, meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, poštová adresa

Základné údaje: napr. firemné údaje, ako sú napr. ID číslo, informácie o účte, obsah objednávky (napr. ponuka, požiadavka, fakturácia a dátum splatnosti, údaje o službe atď.), značka pridelená organizáciou (poradové číslo alebo skratka)

Základné údaje a kontaktné údaje (dotknuté osoby/spoločnosti)

Základné údaje a kontaktné údaje (iné zúčastnené tretie osoby, napr. zadávateľ, poisťovne, dodávatelia, daňoví poradcovia, zmluvní partneri ...).

Údaje súvisiace s objednanou službou (obsah služby, realizačné údaje).

Údaje na zaúčtovanie našich tovarov alebo služieb, ako aj údaje nevyhnutné pre fakturáciu.

 

Pôvod údajov

Vlastné informácie z dotazníkov od zákazníkov, z registrácie pre odber letáku atď.
Oznámené informácie zadávateľom objednávky
verejne dostupné údaje (obchodný register, kontaktné údaje z domovskej stránky alebo verejného zoznamu, ako napr. telefónny zoznam atď.)
pri vytváraní marketingovej databázy na vlastné účely z verejných zdrojov, alebo pri spracovaní osobných údajov získaných ďalším odporúčaním už existujúcich zákazníkov

Spôsob poskytovania informácií podľa čl. 14 GDPR

Poskytovanie informácií v zmysle čl. 14 GDPR sa uskutočňuje v rámci prvého použitia údajov, najneskôr však do 1 mesiaca od zisťovania (nie je plánované zverejnenie údajov tretím stranám); oznámenie o ochrane osobných údajov je zahrnuté do podpisu e-mailu tak, aby tretie osoby dostali informácie už pri prvom kontakte.

 

Prenos na prijímateľov v tretích krajinách

Údaje zo spracovateľskej činnosti, marketingových aktivít a prípadne použitia fotografií sa zvyčajne neprenášajú na prijímateľov v tretích krajinách.
Ak sú po súhlase príslušných osôb publikované fotografie na webových stránkach alebo na sociálnych sieťach, upozorňujeme na to, že sú sprístupnené neurčitému počtu prijímateľov.

Údaje zo spracovateľskej činnosti e-mailového marketingu/letáku s novinkami budú zaslané spracovateľovi mimo územia EÚ, čo slúži na účely digitálneho ukladania osobných údajov a spracovania e-mailového odosielania, ako aj analýzy reakčného správania. Prenos prebieha na základe elektronicky uzatvorenej dohody o zmluvnom spracovaní.

Viac informácií k tejto téme nájdete v bode „Leták s novinkami“.

 

Doba uloženia údajov a lehoty na vymazanie

Marketingové údaje: Marketingové údaje sa uchovávajú až 5 rokov od posledného kontaktu.

Zákonné/právne povinnosti uchovávania údajov alebo zmluvné povinnosti, napr. voči zákazníkom vyplývajúce zo záruky alebo náhrady škody, sú podkladom pre ďalšie uloženie osobných údajov. (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR – Podklad zákonnosti spracovania: zákonná/právna povinnosť)

Údaje sa môžu uchovávať len v takej forme, ktorá umožní identifikáciu dotknutých osôb len tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, za predpokladu, že osobné údaje podliehajú primeraným technickým a organizačným opatreniam vyžadovaným týmto nariadením na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby, iba na archívne účely alebo na účely vedeckého a historického výskumu, alebo na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1 GDPR („obmedzenie ukladania“); (pozri článok 5 ods. 1 písm. e GDPR).

 

Práva dotknutých osôb

Tieto práva slúžia transparentnosti spracovania osobných údajov. Dotknutá osoba musí mať možnosť informovať sa a musí taktiež vedieť kto, ako, akým spôsobom a prečo spracúva jej osobné údaje.

 

Informácie, vymazanie, zablokovanie

Kedykoľvek máte právo na bezplatné informácie o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a o účele spracovania údajov, ako aj nasledujúce práva na:

 • Informácie
 • Oboznámenie
 • Vymazanie
 • Obmedzenie spracovania
 • Právo na odvolanie voči spracovaniu (len v prípade oprávnených záujmov)
 • Právo na možnosť prenosu údajov (len v prípade zmluvného vzťahu alebo udelenia súhlasu)
 • Právo na podanie sťažnosti u dozorného úradu
 • Keď spracovanie spočíva na udelení súhlasu, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať (marketing na vlastné účely); odvolanie súhlasu sa netýka oprávnenosti spracovania údajov až do vášho odvolania súhlasu.

 

Všetky práva môžete uplatniť e-mailom na adresu info.bra@komaxgroup.com alebo osobne (napr. telefonicky), alebo oznámením poštou, ako aj prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke.

Pritom sa musíte identifikovať a prispieť k identifikácii, aby bolo zaistené, že odpoveď na uplatnenie príslušných práv obdrží skutočne dotknutá osoba.

 

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ týchto stránok berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Vaše osobné údaje spracúvame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi na ochranu osobných údajov (GDPR). To predpokladá zákonné povolenie alebo váš súhlas. Zákonné povolenie existuje najmä pre informácie o stave a používaní. Ak získame váš súhlas s ďalším používaním údajov, budeme vás informovať o tom, ako vaše údaje použijeme. Používanie našej webovej stránky je spravidla možné bez zadania osobných údajov.

 

Zmena vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Keď bude potrebná zmena vyhlásenia o ochrane osobných údajov, túto stránku príslušným spôsobom aktualizujeme.

 

Súbory Cookies

Naša webová stránka používa tzv. súbory Cookies. Jedná sa o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení pomocou prehliadača. Nespôsobujú žiadne škody a slúžia na lepšie prispôsobenie našich služieb vašim potrebám.

Niektoré súbory Cookies zostanú vo vašom koncovom zariadení uložené dovtedy, kým ich nevymažete. Umožňujú nám znova rozpoznať váš prehliadač pri nasledujúcej návšteve.

Váš prehliadač vám umožňuje zabrániť používaniu súborov cookies úplne alebo pre jednotlivé prípady. Informujte sa o tom v návode na obsluhu vášho prehliadača. Zablokovanie používania súborov cookies môže obmedziť funkciu našej a iných vami navštevovaných webových stránok.

Ukladanie súborov cookies vo vašom prehliadači môžete trvalo zrušiť tak, že si prevezmete a nainštalujete Plugin, ktorého odkaz je uvedený nižšie. Tu k tomu nájdete bližšie informácie.

Podobne môžete zabrániť používaniu súborov cookies tretími stranami tým, že na stránke deaktivácie iniciatívy Network Advertising Initiative podľa pokynov v nej uvedených vyhlásite vaše odvolanie súhlasu s používaním. Tu k tomu nájdete bližšie informácie.

 

Log súbory serveru (štatistika prístupu)

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá pri každom použití tejto webovej stránky v takzvaných Log súboroch serveru informácie, ktoré nám váš prehliadač automaticky odošle.
Tieto sú: napr. IP adresa, typ prehliadača/verzia prehliadača, použitý operačný systém, stránka, z ktorej ste navštívili našu stránku, názov hostiteľa prístupového počítača, čas žiadosti odoslanej na server. Tieto údaje nemôžu byť priradené konkrétnym osobám a neumožňujú identifikovať našich používateľov. Zlúčenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov sa neuskutoční. Tieto údaje sa použijú iba na štatistické účely. Vyhradzujeme si právo retroaktívne skontrolovať tieto údaje, ak zistíme konkrétne náznaky nezákonného používania.

 

Interakcie v našej/s našou/prostredníctvom našej webovej stránky

Pokiaľ budú na našich stránkach poskytnuté osobné údaje používateľov (napríklad meno, adresa alebo e-mailové adresy), uskutočňuje sa to vždy na dobrovoľnom základe. Vami poskytnuté údaje použijeme len na ten účel, na ktorý ste tieto údaje poskytli.
V každom prípade vaše údaje vymažeme, pokiaľ je to povolené alebo vyžadované zákonom, alebo ich ukladaním pre využívanie našich webových stránok a našej ponuky už nie je potrebné, alebo si vy želáte ich odstránenie.
Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu.

Upozorňujeme vás, že prenos dát cez internet (napríklad pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné chyby. Absolútna ochrana údajov pred možným prístupom tretích osôb k nim preto nie je možná.

 

Leták s novinkami, kontaktný formulár, služba spätného zavolania

Prihlásením sa na odber letáku s novinkami alebo odoslaním formulára žiadosti, alebo použitím služby spätného zavolania udeľujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov ako je meno, spoločnosť, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, spoločnosťou Thonauer s.r.o., 81339 Bratislava, Cukrová 14na účely kontaktovania a odosielania obchodných informácií. Údaje sa zhromažďujú v systéme CRM spoločnosti Komax AG vo Švajčiarsku a posielajú sa do poverenej reklamnej agentúry na účely prepravy. Rozhodnutie o primeranosti pre Švajčiarsko je k dispozícii. Údaje budú uložené až do odvolania vášho súhlasu, avšak najdlhšie počas 5 rokov od posledného kontaktu. Váš súhlas s ukladaním údajov môžete kedykoľvek odvolať. To môžete kedykoľvek zrušiť pomocou odkazu v príslušnej zásielke alebo priamym kontaktom. Vaše odhlásenie zašlite na nasledujúcu e-mailovú adresu: info.bra@thonauer.com. Následne vymažeme vaše údaje súvisiace s odosielaním letáku s novinkami.

 

E-mailový leták s novinkami

Máte možnosť odberu letáku s novinkami prostredníctvom našej webovej stránky. K tomu budeme potrebovať vašu e-mailovú adresu a vaše potvrdenie, že súhlasíte s odoberaním letáku s novinkami.

Aby sme vám poskytli cielené informácie, zhromažďujeme a spracovávame aj dobrovoľne poskytnuté informácie o názve spoločnosti, adrese a oblastiach záujmu.

Tieto údaje používame výlučne na doručenie požadovaných informácií – tieto sa za účelom vybavenia odoslania odovzdajú nášmu zmluvnému partnerovi, reklamnej agentúre Lighthouse (Angelika Thonauer, Ludwig Höfler-Gasse 48, 2340 Mödling).  S poskytovateľom sme uzatvorili príslušnú zmluvu o spracovaní údajov.

Váš súhlas s ukladaním údajov a e-mailovú adresu a ich použitie na zasielanie letáku s novinkami môžete kedykoľvek zrušiť. To môžete kedykoľvek zrušiť pomocou odkazu v príslušnej zásielke alebo priamym kontaktom. Vaše odhlásenie zašlite na nasledujúcu e-mailovú adresu: info.bra@komaxgroup.com. Následne vymažeme vaše údaje súvisiace s odosielaním letáku s novinkami.

Na zasielanie informačných služieb využívame poskytovateľa MailChimp (značka spoločnosti Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA) z USA. Mail Chimp je registrovaná u privacy shield a je povinná dodržiavať predpisy o ochrane osobných údajov platné v EÚ.

Informácie o manipulácii s vašimi údajmi u MailChimp nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov MailChimp. MailChimp bude vaše údaje používať len na zasielanie letáku s novinkami a na vyhodnocovanie tohto zasielania. Ďalej bude MailChimp používať vaše údaje len na vylepšovanie vlastných služieb. MailChimp však údaje nebude používať, aby vás kontaktoval samostatne, ani nebude vaše údaje poskytovať tretím stranám.

Údaje, ktoré používa MailChimp, obsahujú tzv. „web beacon“, ktorý odošle informáciu o otvorení letáku s novinkami a/alebo aktivácii odkazu v ňom spoločnosti MailChimp. Pritom sa spoločnosti MailChimp odošlú aj informácie o vašom prehliadači, vašom stanovisku a vašej IP adrese. Tieto informácie sa použijú na optimalizáciu našich služieb voči vám.

 

SSL šifrovanie

Táto stránka používa šifrovanie SSL z bezpečnostných dôvodov a z dôvodu ochrany prenosu citlivého obsahu, napríklad žiadostí, ktoré nám pošlete ako prevádzkovateľovi stránky. Šifrované spojenie môžete rozpoznať zmenou riadku adresy prehliadača z „http://“ na „https://“ a symbolom zámku v riadku prehliadača.
Ak je šifrovanie SSL aktivované, údaje, ktoré nám odošlete, nemôžu prečítať tretie strany.

 

Nástroje Plugin pre sociálne siete

Nástroje Plugin pre sociálne siete vedú za normálnych okolností k tomu, aby bol každý návštevník stránky okamžite zaznamenaný týmito službami spolu so svojou IP adresou, a aby bolo prípadne zaprotokolované jeho ďalšie správanie v prehliadači. To môže nastať aj vtedy, keď tlačidlo nepoužijete.

 

YouTube

Naša stránka používa na vkladanie videí poskytovateľa YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, v zastúpení Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zvyčajne, už keď navštívite stránku s vloženým videom, bude vaša IP adresa odoslaná na YouTube a na váš počítač budú nainštalované súbory cookies. Naše YouTube videá sme však zahrnuli do rozšíreného režimu ochrany osobných údajov (v tomto prípade služba YouTube bude naďalej kontaktovať službu Google DoubleClick, ale osobné údaje nebudú vyhodnotené v súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosti Google). V dôsledku toho služba YouTube neukladá žiadne informácie o návštevníkoch, pokiaľ si video nezobrazia. Ak kliknete na video, vaša IP adresa bude odoslaná na YouTube a YouTube bude vedieť, že ste video pozerali. Ak ste prihlásení do služby YouTube, tieto informácie budú priradené aj vášmu používateľskému kontu (môžete tomu zabrániť tým, že sa pred kliknutím na video odhlásite zo služby YouTube).

Nie sme si vedomí žiadneho ďalšieho možného zhromažďovania a používania vašich údajov službou YouTube. Bližšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov v službe YouTube na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=de. Okrem toho vás v súvislosti so všeobecnou manipuláciou s a deaktiváciou súborov cookies upozorňujeme na našu všeobecnú úpravu v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

 

Integrácia služieb a obsahu tretích strán

Môže sa stať, že v tejto online ponuke sa nachádza obsah od tretích strán, ako sú napríklad videá zo služby YouTube, mapy zo služby Google Mapy, informačné kanály RSS alebo grafika z iných webových stránok. To vždy znamená, že poskytovatelia tohto obsahu (ďalej len „externí poskytovatelia“) vidia IP adresu používateľov. Pretože bez IP adresy by nemohli odoslať obsah do prehliadača príslušného používateľa. IP adresa sa preto vyžaduje na zobrazenie tohto obsahu. Snažíme sa používať iba taký obsah, ktorého príslušní poskytovatelia používajú IP adresu len na doručenie obsahu. Nemáme však žiadny vplyv na to, ak si externí poskytovatelia ukladajú IP adresu, napr. na štatistické účely. Pokiaľ sa o tom dozvieme, informujeme o tom používateľov alebo anonymizujeme IP adresu, pokiaľ je to technicky možné.

Preto vaše údaje nebudeme nikdy odovzdávať tretím stranám, pokiaľ to nie je nevyhnutné pre používanie týchto webových stránok alebo pre splnenie našich zmluvných povinností (ako napríklad odovzdávanie dodávateľom, poskytovateľom platobných služieb alebo integrovaným dodatočným poskytovateľom na tejto stránke), alebo sme štátnymi orgánmi oprávnení vydať vaše údaje.

 

Odovzdanie údajov do cudziny, najmä do USA

Naša webová stránka používa pre rôzne funkcie externých poskytovateľov so sídlom mimo EÚ. Najmä súbory cookies, aktívne Java skripty a iné techniky môžu spôsobiť, že vaše údaje budú spracované a uložené mimo územia EÚ. Vaše údaje však nebudeme zasielať tretím krajinám, pokiaľ Komisia EÚ neuznala porovnateľnú ochranu osobných údajov ako v EÚ, alebo pokiaľ ste nám neposkytli váš informovaný súhlas, alebo pokiaľ sme s poskytovateľom nedohodli štandardné zmluvné ustanovenia o ochrane vašich osobných údajov. Pre USA predstavuje dohoda Privacy Shield

pozri https://www.privacyshield.gov/welcome

za určitých predpokladov dostatočnú ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie o vašich právach prikaždom z nasledujúcich prenosov údajov do USA nájdete na adrese

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/citizens-guide_en.pdf

 

Integrácia ostatných služieb a obsahu tretích strán

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov služby Google Analytics

Naša webová stránka využíva funkcie webovej analytickej služby Google Analytics a remarketingu Google, ktoré sú službami spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA).

Počas vašej návštevy na našej webovej stránke sa zaznamenávajú nasledujúce údaje:

 • Vyvolané stránky
 • Vaše správanie na stránkach (napríklad kliknutia, listovanie a doba zotrvania)
 • Vaše približné stanovisko (krajina a mesto)
 • Vaša IP adresa (v skrátenej forme, aby nebolo možné jednoznačné priradenie)
 • Zdroj pôvodu vašej návštevy (t. j. cez akú webovú stránku, resp. aký webový prostriedok ste sa k nám dostali)

Služba Google Analytics ukladá súbory cookie vo vašom webovom prehliadači na obdobie dvoch rokov od vašej poslednej návštevy. Tieto súbory cookie obsahujú náhodne generované ID používateľa, pomocou ktorého budete pri nasledujúcich návštevách webovej stránky rozpoznaní.

Zaznamenané údaje sa spolu s náhodne generovaným ID používateľa uložia, čo umožňuje vyhodnotenie pseudonymných používateľských profilov. Tieto údaje týkajúce sa používateľa sa po 14 mesiacoch automaticky vymažú. Ostatné údaje zostanú v súhrnnej forme uložené bez obmedzenia.

Nástroj Google Analytics využíva tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie vytvorené prostredníctvom súborov Cookies o používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenesú na server spoločnosti Google v USA a tam sa uložia. Vaša IP adresa sa zaznamená, ale okamžite sa pseudonymizuje. V dôsledku toho je možná iba hrubá lokalizácia.  Adresa IP poskytovaná vašim prehliadačom v rámci služby Google Analytics, sa nebude zlučovať s inými údajmi spoločnosti Google.

Spoločnosť Google tieto informácie využije na hodnotenie vášho používania webovej stránky, na zhotovenie správ o aktivitách webovej stránky pre prevádzkovateľov webových stránok a na zabezpečenie ďalších služieb spojených s využívaním internetu. Spoločnosť Google prípadne odovzdá tieto informácie tretím stranám, pokiaľ to zákon prikazuje, alebo tieto tretie strany spracúvajú údaje na objednávku spoločnosti Google. Spoločnosť Google v žiadnom prípade nespojí vašu IP adresu s inými údajmi od spoločnosti Google. Inštalácii súborov Cookies môžete zabrániť príslušným nastavením vášho prehliadača. Upozorňujeme vás na to, že v takom prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

Pre ponuky tejto webovej stránky sme implementovali reklamnú službu Google AdWords Display. Znamená to, že naša reklama sa môže objaviť na webových stránkach tretích strán, vrátane Google. Na základe zobrazovanej reklamy sme aktivovali remarketingovú funkciu Google Analytics.

Kombinované používanie súborov Cookies prvého poskytovateľa (ako sú, napr. súbory Cookies služby Google Analytics) a súborov Cookies tretích strán (ako sú, napr. súbory Cookies DoubleClick) umožňuje, aby naše reklamy boli zacielené, optimalizované a propagované na základe návštev minulých návštevníkov tejto stránky.

Návštevníci tejto stránky môžu pomocou správcu predvolieb reklám deaktivovať službu Google Analytics pre zobrazenú reklamu a prispôsobiť reklamy v sieti Google Display. Okrem toho môžete použiť doplnok prehliadača na deaktivovanie služby Google Analytics.

Bližšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/sk.html, príp.
https://policies.google.com/?hl=sl

 

Odvolanie proti zaznamenávaniu údajov

Môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov vytvorených súborom Cookie a súvisiacich s používaním webových stránok prostredníctvom služby Google Analytics stiahnutím a inštaláciou deaktivačného doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Viac informácií o spracovaní údajov o používateľoch v službe Google Analytics nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sl

Využívaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním údajov získaných prostredníctvom nej spoločnosťou Google vyššie uvedeným spôsobom a na vyššie uvedené účely. Zhromažďovanie a ukladanie údajov môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou na budúce obdobie. Vzhľadom na diskusiu o používaní analytických nástrojov s úplnými IP adresami by sme chceli poukázať na to, že táto webová stránka používa službu Google Analytics s príponou „_anonymizeIp ()“, a preto sa adresy IP ďalej spracujú skrátené, aby sa úplne vylúčilo priame osobné prepojenie.

S poskytovateľom sme uzatvorili zmluvu o spracovaní zmluvných údajov.

Vzťah k poskytovateľovi webovej analýzy je založený na rozhodnutí o primeranosti zo strany Európskej komisie („Privacy Shield“).

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/citizens-guide_en.pdf

Ak sa chcete informovať o opatreniach spoločnosti Google o ochrane osobných údajov, použite prosím nasledujúci odkaz: https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=de.

Spracovanie údajov je založené na zákonných ustanoveniach § 96 ods. 3 TKG, ako aj článku 6 ods. 1 písm. a (súhlas) a/alebo (oprávnený záujem) DSGVO.

Naším záujmom v zmysle DSGVO (oprávnený záujem) je zlepšenie našej ponuky a našej webovej stránky. Pretože ochrana súkromia našich používateľov je pre nás dôležitá, používateľské údaje sú pseudonymizované [pseudonymizácia sa odporúča v prípade právneho základu „oprávnený záujem“; toto treba objasniť so službou webovej analýzy].

 

Použitie služby Google Adwords Conversion-Tracking

Používame online reklamný program „Google AdWords“ a v rámci programu Google AdWords funkciu Conversion-Tracking. Google Conversion Tracking je analytická služba spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Keď kliknete na zobrazenie aktivované spoločnosťou Google, uloží sa vo vašom počítači súbor cookie pre službu Conversion-Tracking. Tieto súbory cookie strácajú svoju platnosť po 30 dňoch, neobsahujú žiadne osobné údaje a preto neslúžia na osobnú identifikáciu.

Ak navštívite určité internetové stránky na našej webovej stránke a súbor cookie ešte nestratil platnosť, spoločnosť Google a my môžeme rozpoznať, že ste klikli na reklamu a boli presmerovaní na túto stránku.

Každý zákazník služby Google AdWords obdrží iný súbor cookie. Vďaka tomu neexistuje žiadna možnosť, aby cez súbory cookie mohli byť sledovaní zákazníci služby AdWords.
Informácie zhromaždené pomocou konverzných súborov cookie sa používajú na generovanie štatistík konverzií pre inzerentov v službe AdWords, ktorí si zvolili službu Conversion-Tracking. Týmto informuje zákazníkov o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku s aktivovanou službou Conversion-Tracking. Neobdržia však žiadne informácie, pomocou ktorých by sa dali osobne identifikovať.

Ak sa nechcete zúčastňovať sledovania, môžete odvolať súhlas s používaním tak, že zabránite inštalácii súborov cookie zodpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača (možnosť deaktivácie). Potom nebudete zahrnutí do štatistík služby Conversion-Tracking.

Ďalšie informácie, ako aj vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk, https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=sk 

 

Použitie funkcie remarketingu alebo „podobných cieľových skupín“ spoločnosti Google Inc.

Na našej webovej stránke používame funkciu remarketingu alebo „podobných cieľových skupín“ spoločnosti Google Inc. („Google“). Pomocou tejto funkcie môžeme spoločne so spoločnosťou Google osloviť našich návštevníkov tejto webovej stránky cielenou reklamou tak, že pri návšteve iných webových stránok v reklamnej sieti Google zobrazíme personalizované reklamy založené na záujmoch návštevníkov.

Spoločnosť Google používa tzv. súbory cookie na vykonanie analýzy používania webových stránok, ktorá tvorí základ pre vytváranie reklamy založenej na záujmoch užívateľov. Preto spoločnosť Google ukladá malý súbor s poradovým číslom v prehliadačoch návštevníkov webovej stránky. Tento počet zaznamenáva návštevy webovej stránky, ako aj anonymizované údaje o používaní webovej stránky. Nedôjde k žiadnemu ukladaniu osobných údajov návštevníkov webovej stránky. Ak následne navštívite inú webovú stránku v reklamnej sieti Google, uvidíte reklamy, ktoré pravdepodobne obsahujú predtým zobrazené oblasti produktov a informácií.

Používanie súborov cookie spoločnosťou Google môžete trvalo zastaviť tak, že kliknete na nasledujúci odkaz a prevezmete a nainštalujete si v ňom obsiahnutý nástroj Plugin: https://support.google.com/ads/answer/7395996

Prípadne môžete zakázať používanie súborov cookie tretími stranami vyvolaním stránky deaktivácie iniciatívy Network Advertising Initiative na adrese http://www.networkadvertising.org/choices/ a vykonaním tam uvedených pokynov pre zákaz používania súborov cookie.

Ďalšie informácie o remarketingu spoločnosti Google, ako aj vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Google, nájdete na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk

 

 

 

Anrufen E-Mail Top
Schließen

Callback Service

Callback Service
Radi zavoláme späť a poskytneme komplexné poradenstvo!