• German - Version
 • English - Version
 • Czech - Version
 • Romanian - Version
 • Hungarian - Version
 • Slovakian - Version

Prohlášení o ochraně dat

Informace o ochraně osobních údajů dle čl. 13 a 14 GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU)

 

Právní informace

Odpovědná osoba

Komax Czech Republic Trading s.r.o.
Petr Pavelka
Hviezdoslavova 1188/5
62700 Brno
Tel. +420 5 4524 3454
Fax +420 5 4524 3408
info.brn@komaxgroup.com

Zplnomocněnec pro ochranu osobních údajů není jmenován, protože to ze zákonného hlediska není nutné.

 

Účel zpracování osobních údajů

Realizace obchodu a vedení účetnictví, marketing/reklama na zboží a/nebo služby společnosti.

 

Marketing a reklama (obecně): oprávněný zájem

Oprávněný zájem je zájem společnosti na navázání a posilování obchodního vztahu se stávajícími a potenciálními zákazníky.

Newsletter, po udělení souhlasu (dvoukrokový postup, tzv. „double opt-in“) dotyčných osob s možností kdykoli se od odběru newsletteru odhlásit.

Používání fotografií z akcí na stránkách sociálních médií, v newsletteru nebo na webové stránce ve formě příspěvku na blogu, po udělení souhlasu. 

 

Kategorie příjemců

Kategorie příjemců se liší podle druhu zpracovávání.
Na této stránce se rozlišují následující kategorie příjemců osobních údajů:

Zpracovávání osobních údajů

banky (platební styk)
daňoví poradci (účetnictví)
soudy, správní úřady, další úřady, Rakouský statistický úřad, pojišťovací instituce (např. povinné pojištění odpovědnosti) 

provideři a poskytovatelé IT služeb
Reklamní agentura (marketing)
zákazníci, zájemci

Na této stránce se osobní údaje kvůli individuálním poradenským službám nezaznamenávají.

 

Zpracovávání osobních údajů a účel tohoto zpracovávání

Realizace žádostí a zakázek, vč. vyúčtování, marketingu a reklamy pro vlastní účely.

 

Zpracovávají se následující kategorie osobních údajů

Kontaktní údaje: datum narození, jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, poštovní adresa

Kmenové údaje: např. údaje o firmě, jako např. DIČ, údaje o účtu, obsah zakázky (např. nabídka, požadavek, fakturační data a data splatnosti, data plnění atd.), značka udělená společností (pořadové číslo, resp. zkratka)

Kmenové a kontaktní údaje (dotyčných osob/společností)

Kmenové a kontaktní údaje (další zúčastněné třetí strany, např. zadavatelé, pojišťovny, dodavatelé, daňoví poradci, smluvní partneři...).

Údaje v souvislosti s požadovaným plněním (obsah plnění, data realizace).

Údaje pro vyúčtování našeho zboží nebo služeb a rovněž údaje potřebné pro vedení účetnictví.

 

Původ osobních údajů

Podání informace o sobě prostřednictvím poptávek zákazníků, registrace k odběru newsletteru atd.

Sdělení zprostředkujícím zadavatelem zakázky

Veřejně dostupné údaje (obchodní rejstřík, kontaktní údaje z webové stránky nebo veřejných seznamů, jako je telefonní seznam atd.)
při vytváření marketingové databáze pro vlastní účely z veřejných zdrojů nebo při zpracovávání osobních údajů při doporučení od stávajících zákazníků

 

Druh poskytnutí informace dle čl. 14 GDPR

Poskytnutí informací ve smyslu čl. 14 GDPR se provádí v rámci prvotního použití údajů, avšak nejdéle během 1 měsíce od jejich získání (předávání údajů třetím stranám není zamýšleno); upozornění na informace o ochraně osobních údajů je obsaženo v e-mailovém podpisu, takže třetí osoby při prvním kontaktu tuto informaci obdrží.

 

Předávání příjemcům do třetích zemí

Osobní údaje ze zpracovávání, marketingových aktivit a rovněž příp. použití fotografií se obvykle nepředávají příjemcům ve třetích zemích.
Pokud jsou po souhlasu dotyčných osob uveřejněny fotografie na webové stránce nebo sociálních sítích, upozorňujeme na to, že jsou poskytnuty k dispozici neurčenému okruhu příjemců.

Osobní údaje z činnosti zpracování e-mailového marketingu/newsletteru se předávají zpracovateli zakázky mimo prostor EU, to slouží k digitálnímu uložení osobních údajů a realizaci e-mailového rozesílání a rovněž k analýze reakcí. Předávání se provádí na základě elektronicky uzavřené dohody o zpracování zakázky.

Více informací k tomuto tématu naleznete dále v bodě „Newsletter“.

 

Doba ukládání a lhůty pro mazání

Marketingové údaje: Marketingové údaje se uchovávají až 5 let po posledním kontaktu.

Zákonné/právně stanovené povinnosti uchovávání nebo smluvní povinnosti, např. vůči zákazníkovi s ohledem na záruku nebo náhradu škody nebo vůči smluvním partnerům, jsou základem pro další ukládání osobních údajů. (čl. 6, odst. 1, písm. c GDPR – základ pro oprávněnost zpracovávání: zákonná/právně stanovená povinnost)

Osobní údaje se smí ukládat pouze v takové formě, která umožňuje identifikaci dotyčných osob jen po tak dlouhou dobu, jaká je nutná pro účely, pro které byly údaje zpracovávány; osobní údaje smějí být uloženy déle, pokud jsou s výhradou provádění vhodných technických a organizačních opatření, která toto nařízení pro ochranu práv a svobod dotyčných osob vyžaduje, zpracovávány výhradně pro archivní účely ve veřejném zájmu nebo pro účely vědeckého a historického výzkumu nebo pro statistické účely dle čl. 89, odst. 1 GDPR („Omezení ukládání“); (viz čl. 5, odst. 1, písm. e GDPR).

 

Práva dotyčných osob

Tato práva slouží transparentnosti zpracovávání osobních údajů. Účelem je, aby se dotyčná osoba mohla informovat a také věděla, od koho, jak, jakým způsobem a proč se osobní údaje zpracovávají

 

Informace, vymazání, zablokování

Máte kdykoli právo na bezplatnou informaci o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracovávání a rovněž následující práva na:

 • informace
 • opravu
 • vymazání
 • omezení zpracovávání
 • právo odmítnutí zpracovávání (jen při oprávněném zájmu)
 • právo na přenositelnost osobních údajů (jen v případě smluvního vztahu nebo souhlasu)
 • právo na podání stížnosti u dozorčího úřadu
 • Opírá-li se zpracovávání osobních údajů o váš souhlas, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat (marketing pro vlastní účely); odvolání se nedotkne oprávněnosti zpracovávání osobních údajů na základě uděleného souhlasu do doby tohoto odvolání.

 

Veškerá práva můžete uplatňovat e-mailem na adresu info.brn@komaxgroup.com nebo osobním kontaktem (např. telefonicky) nebo sdělením zaslaným poštou a rovněž prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce.

Přitom se musíte identifikovat a přispět k identifikaci, aby bylo zajištěno, že odpověď na uplatnění příslušného práva bude skutečně adresována dotyčné osobě.

 

Další informace o ochraně osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy pro ochranu osobních údajů (GDPR). To předpokládá buď zákonné povolení nebo váš souhlas. Zákonné povolení existuje zejména pro stavové a uživatelské údaje. Pokud získáme váš souhlas k dalšímu používání osobních údajů, budeme vás konkrétně informovat o tom, jak budou vaše údaje použity. Používání naší webové stránky je zpravidla možné bez uvedení osobních údajů.

 

Změna Prohlášení o ochraně osobních údajů

Pokud bude nutné provést změnu Prohlášení o ochraně osobních údajů, budeme tuto stránku odpovídajícím způsobem aktualizovat.

 

Soubory cookie

Naše webové stránky využívají takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou pomocí prohlížeče ukládány do Vašeho koncového zařízení. Nezpůsobují žádnou škodu a slouží k tomu, aby byly naše služby přizpůsobeny potřebám uživatelů.

Některé soubory cookie zůstávají ve Vašem koncovém zařízení uloženy tak dlouho, dokud je nesmažete. Při Vaší příští návštěvě nám umožní opětovné rozpoznání Vašeho prohlížeče.

Váš prohlížeč vám umožňuje zcela nebo pro konkrétní případ zamezit používání cookies. O této problematice se můžete informovat v návodu k obsluze pro svůj prohlížeč. Zablokování cookies může omezit funkci naší webové stránky a jiných navštívených webových stránek.

Ukládání cookies ve vašem prohlížeči můžete trvale zamezit pomocí stažení a instalace pluginu na odkazu níže. Zde naleznete bližší informace.

Používání cookies třetím nabízejícím stranám vůči vám můžete zabránit tak, že vyjádříte svůj nesouhlas (opt-out) na deaktivační stránce iniciativy pro Network Advertising podle návodu, který je na ní uveden. Zde naleznete bližší informace.

 

Logy serveru (statistika přístupů)

Provider stránek automaticky získává a ukládá informace při každém použití této webové stránky v tzv. logách serveru, které nám váš prohlížeč předává automaticky.
To jsou např.: IP adresa, typ/verze prohlížeče, používaný operační systém, stránka, ze které jste navštívili naši stránku, hostname přistupujícího počítače, okamžik požadavku na server. Tyto údaje nelze přiřadit k určité osobě a neumožňují identifikaci našich uživatelů. Spojování těchto údajů s jinými zdroji údajů se neprovádí. Tyto údaje se používají pouze pro statistické účely. Vyhrazujeme si právo tyto údaje dodatečně kontrolovat, pokud nám budou známy konkrétní důvody pro protiprávní používání.

 

Interakce prostřednictvím naší webové stránky

Pokud se na našich stránkách shromažďují osobní údaje uživatelů (například jméno, adresa nebo e-mailové adresy), provádí se to vždy na základě dobrovolnosti. Údaje, které nám poskytnete, používáme k účelu, ke kterému jsou shromažďovány. Vaše údaje vždy vymažeme, pokud je to podle zákona povolené nebo nutné nebo pokud jejich ukládání už není pro používání naší webové stránky a našich nabídek potřebné nebo pokud si vymazání budete přát vy.
Tyto údaje se bez vašeho výslovného souhlasu nepředávají třetím osobám.

Upozorňujeme, že přenos dat po internetu (např. při e-mailové komunikaci) může vykazovat mezery v bezpečnosti. Naprostá ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná.

 

Newsletter, kontaktní formulář, služba zavolání zpět

Přihlášením se k odběru newsletteru, resp. odesláním formuláře žádosti nebo využitím služby zavolání zpět souhlasíte se zpracováváním vašich osobních údajů jako jména, firmy, adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy společností Komax Czech Republic Trading .s.r.o., Hviezdoslavova 1188/5, 62700 Brno za účelem navázání kontaktu a zasílání informací o společnosti. Údaje se shromažďují v CRM systému společnosti Komax AG ve Švýcarsku a předávají se za účelem rozesílání pověřené reklamní agentuře. Rozhodnutí o odpovídající ochraně pro Švýcarsko bylo uděleno. Údaje se ukládají až do odvolání, avšak nejdéle 5 let od posledního kontaktu. Svůj souhlas s ukládáním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Zrušení lze kdykoli provést přes odkaz v příslušném sdělení nebo přímým kontaktováním. Svoji odhlášku zašlete prosím na následující e-mailovou adresu: info.brn@komaxgroup.com. Vaše údaje související se zasíláním newsletteru pak okamžitě smažeme.

 

Newsletter

Máte možnost odebírat náš newsletter přes naše webové stránky. K tomu potřebujeme Vaši e-mailovou adresu a prohlášení, že s odběrem newsletteru souhlasíte.

Abychom mohli poskytovat informace se zacílením na uživatele, shromažďujeme a zpracováváme mimo jiné dobrovolně uvedené údaje o názvu firmy, adrese a zájmových oblastech.

Tyto údaje využíváme výhradně k zasílání požadovaných informací – ty se předávají dále za účelem realizace rozesílání našemu zpracovateli zakázky, reklamní agentuře Lighthouse (Angelika Thonauer, Höhengasse 48, 2391 Kaltenleutgeben).  S poskytovatelem služeb jsme uzavřeli odpovídající smlouvu o zpracovávání osobních údajů souvisejících se zakázkou.

Svůj souhlas s ukládáním údajů, e-mailové adresy a používáním těchto údajů k zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat. Zrušení lze kdykoli provést přes odkaz v příslušném sdělení nebo přímým navázáním kontaktu. Svoji odhlášku zašlete prosím na následující e-mailovou adresu: info.brn@komaxgroup.com. Vaše údaje související se zasíláním newsletteru pak okamžitě smažeme.

 

Pro zasílání informační služby využíváme služeb společnosti MailChimp (značka společnosti Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA) z USA. Společnost Mail Chimp je registrovaná u privacy shield („štítu soukromí“) a je povinná dodržovat předpisy pro ochranu osobních údajů EU.

Ohledně manipulace s vašimi osobními údaji u společnosti MailChimp odkazujeme na Prohlášení o ochraně osobních údajů MailChimp. Společnost MailChimp bude vaše osobní údaje používat pouze pro zasílání newsletteru a vyhodnocování tohoto zasílání z našeho pověření. Dále bude společnost MailChimp používat vaše osobní údaje pouze ke zlepšování svých vlastních služeb. Společnost MailChimp však nebude vaše osobní údaje používat k tomu, aby vás sama písemně oslovovala ani je nebude předávat třetím osobám.

Osobní údaje používané společností MailChimp obsahují „web-beacon“(měřící pixel), který zašle společnosti MailChimp informaci, pokud otevřete newsletter a/nebo kliknete na některý z odkazů v něm obsažených. Společnosti MailChimp se přitom předávají informace o vašem prohlížeči, lokalitě a IP adrese. Tyto informace se používají pro optimalizaci naší komunikace s vámi.

 

Kódování SSL

Tato stránka používá z důvodů bezpečnosti a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako například poptávek, které nám coby provozovateli stránky zašlete, kódování SSL. Kódované spojení poznáte podle toho, že v řádku adresy prohlížeče se „http://“ změní na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku svého prohlížeče.
Je-li kódování SSL aktivováno, nemohou údaje, které nám zašlete, číst třetí osoby.

 

Pluginy sociálních médií

Pluginy sociálních médií vedou obvykle k tomu, že každý návštěvník stránky je ihned těmito službami zaznamenán se svou IP adresou a příp. je protokolováno jeho další chování při prohlížení stránek. To se může stát i tehdy, pokud nestisknete příslušné tlačítko.

 

YouTube

Naše stránka používá pro integraci videí služby společnosti YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, zastoupené společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Obvykle se již při načtení stránky s integrovanými videi zašle vaše IP adresa na YouTube a ve vašem počítače se instalují cookies. Naše videa na YouTube jsme však vybavili rozšířeným režimem ochrany osobních údajů (v tomto případě kontaktuje YouTube sice službu Double Klick od Googlu, ale nevyhodnocují se přitom osobní údaje v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti Google). YouTube tak již neukládá žádné informace o návštěvnících, pokud si nebudete prohlížet videa. Pokud kliknete na video, vaše IP adresa se předá YouTube a YouTube zjistí, že jste si video prohlédli. Pokud jste přihlášeni u YouTube, tato informace se přiřadí k vašemu uživatelskému účtu (tomu můžete zabránit tak, že se před načtením videa z YouTube odhlásíte).

O následném možném shromažďování a používání vašich osobních údajů společností YouTube nevíme a nemáme na ně žádný vliv. Podrobnější informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti YouTube na https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de. Kromě toho odkazujeme ohledně obecného zacházení a deaktivace cookies na naše všeobecné vysvětlení v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Integrace služeb a obsahu třetích stran

Může se stát, že do této internetové stránky bude integrován obsah třetích stran, jako například videa z YouTube, mapy od Google Maps, RSS kanály nebo obrazový materiál z jiných webových stránek. To vždy předpokládá, že poskytovatelé tohoto obsahu (dále označení jako „třetí poskytovatelé“) uvidí IP adresu uživatelů. Bez IP adresy by totiž nebylo možné poslat obsah do prohlížeče příslušného uživatele. IP adresa je proto nutná pro zobrazení tohoto obsahu. Usilujeme o to, abychom používali pouze takový obsah, jehož poskytovatelé používají IP adresu pouze k odeslání obsahu. Nemáme však vliv na to, pokud třetí poskytovatelé budou používat IP adresu např. pro statistické účely. Pokud je nám tato skutečnost známá, sdělíme to uživatelům, resp. anonymizujeme IP adresu, je-li to pro nás z technického hlediska možné.

Vaše osobní údaje proto nebudeme v žádném případě předávat třetím osobám, pokud to nebude nutné pro používání této webové stránky nebo plnění našich smluvních povinností (například předávání dodavatelům, poskytovatelům platebních služeb nebo integrovaným poskytovatelům doplňkových služeb na této stránce) nebo pokud po nás vydání vašich osobních údajů nebude oprávněně požadovat stát nebo úřad.

 

Předávání do zahraničí, zejména USA

Naše webová stránka využívá pro různé funkce externí poskytovatele služeb se sídlem mimo EU. Přitom může docházet především prostřednictvím cookies, aktivních Java skriptů a dalších technologií ke zpracovávání a ukládání vašich osobních údajů mimo EU. Vaše osobní údaje však nebudeme předávat dále do třetí země, pokud nebude Evropskou komisí stanovena srovnatelná ochrana osobních údajů jako v EU nebo pokud nás informujete o tom, že nám poskytujete svůj souhlas, nebo pokud s poskytovatelem služeb nesjednáme standardní smluvní klauzule pro ochranu vašich osobních údajů. Pro USA je za určitých předpokladů stanovena dostatečná ochrana osobních údajů pomocí dohody Privacy Shield

viz https://www.privacyshield.gov/welcome

Bližší informace o svých právech u každého níže uvedeného předávání osobních údajů do USA naleznete na

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/citizens-guide_en.pdf

 

Ostatní zapojení služeb a obsahu třetích stran

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů Google Analytics

Naše webové stránky využívají funkce webové analytické služby Google Analytics a funkce remarketingu, což jsou služby poskytované společností Google Inc. (1600 Amphitheheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA).

Během vaší návštěvy webové stránky se zaznamenávají mj. následující údaje

 • Načtené stránky
 • Vaše chování na stránkách (například kliknutí, rolování a doba setrvání)
 • Vaše přibližná poloha (země a město)
 • Vaše IP adresa (ve zkrácené podobě, takže není možné jednoznačné přiřazení)
 • Technické informace jako prohlížeč, poskytovatel internetových služeb, koncové zařízení a rozlišení obrazovky
 • Původní zdroj vaší návštěvy (tj. přes jakou webovou stránku, resp. přes jaký reklamní prostředek jste se k nám dostali)

Google Analytics ukládá ve vašem webovém prohlížeči cookies po dobu dvou let od vaší poslední návštěvy. Tyto cookies obsahují náhodně vygenerované uživatelské ID, pomocí nějž vás lze při dalších návštěvách webové stránky opět rozpoznat.

Zaznamenané údaje se ukládají spolu s náhodně vygenerovaným uživatelským ID, což umožňuje vyhodnocování pseudonymních uživatelských profilů. Tyto údaje týkající se uživatele se po 14 měsících automaticky vymažou. Ostatní údaje zůstanou neomezeně uložené v agregované formě.

Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které umožňují analyzovat používání webových stránek. Informace vytvářené pomocí cookies o používání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) se přenášejí na server Googlu do USA a tam se ukládají. Vaše IP adresa je zaznamenána, ale obratem anonymizována. Je tak možná již jen hrubá lokalizace.  IP adresa poskytnutá z Vašeho prohlížeče v rámci funkce Google Analytics není spojována s ostatními údaji z Googlu.

Google používá tyto informace, aby vyhodnocoval používání webových stránek, aby sestavoval zprávy o aktivitách na webu pro provozovatele stránek a aby poskytoval další služby spojené s používáním webových stránek a Internetu. Google také předává tyto informace případně třetím osobám, pokud je to stanoveno zákonem nebo pokud třetí osoba tyto údaje zpracovává z pověření Googlu. Google v žádném případě nespojuje Vaši IP adresu s jinými údaji Googlu. Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením software Vašeho prohlížeče; upozorňujeme ale na to, že v tomto případě nebudete moci případně využívat v úplném rozsahu veškeré funkce těchto webových stránek.

Pro nabídky těchto webových stránek jsme implementovali službu Google AdWords pro zobrazování reklamy. To znamená, že naše reklama se může zobrazit na webových stránkách třetích osob včetně společnosti Google. Na základě zobrazování reklamy jsme aktivovali funkci Google Analytics pro remarketing.

Kombinovaným použitím souborů cookie prvního poskytovatele (např. souborů cookie Google Analytics) a souborů cookie jiného poskytovatele (např. souborů cookie DoubleClick) může být naše reklama na základě dřívějších návštěv návštěvníků těchto stránek zaměřována, optimalizována a propojována.

Návštěvníci těchto webových stránek mají možnost přes správce nastavení reklam funkci Google Analytics pro zobrazování reklamy deaktivovat a zobrazení v reklamní síti Googlu přizpůsobit. Výše uvedený doplněk prohlížeče lze navíc použít k deaktivaci funkce Google Analytics.

Bližší informace k podmínkám používání naleznete na
www.google.com/analytics/terms/cz.html
policies.google.com

 

Podání námitky proti shromažďování osobních údajů

Evidování dat vytvořených soubory cookie v souvislosti s používáním webových stránek pomocí funkce Google Analytics můžete zamezit stažením a nainstalováním deaktivačního nástroje pro svůj prohlížeč, který je k dispozici pod následujícím odkazem: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Více informací k zacházení s uživatelskými daty u funkce Google Analytics naleznete v Prohlášení o ochraně dat společnosti Google: support.google.com/analytics/answer/6004245

Používáním těchto webových stránek prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním údajů získaných o Vás společností Google výše uvedeným způsobem a k výše uvedenému účelu.

Proti shromažďování a ukládání dat lze kdykoli podat námitku s budoucím účinkem. Vzhledem k diskuzi k používání analytických nástrojů s úplnými IP adresami bychom chtěli upozornit na to, že tyto webové stránky používají službu Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“, a že tedy i IP adresy jsou dále zpracovávány jen zkráceně, aby se vyloučilo jejich přímému přiřazení ke konkrétním osobám.

S poskytovatelem jsme uzavřeli odpovídající smlouvu o zpracování údajů k zakázce.

Vztah k poskytovateli webové analýzy je založen na rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně („Privacy Shield“).

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/citizens-guide_en.pdf

Pokud chcete získat informace o preventivních opatřeních společnosti Google k ochraně osobních údajů, použijte následující odkaz: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de.

Zpracování dat probíhá na základě zákonných ustanovení § 96 odst. 3 zákona o telekomunikacích a čl. 6 odst. 1 písm. a (souhlas) a/nebo (oprávněný zájem) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Naším důležitým úkolem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (oprávněný zájem) je zlepšovat naší nabídku a webovou prezentaci. Protože je pro nás důležitá ochrana soukromí našich uživatelů, jsou uživatelská data pseudonymizována [pseudonymizace je doporučována z právního důvodu „oprávněného zájmu“; ten musí být službou provádějící webovou analýzu objasněn].

 

Použití Google Adwords Conversion-Tracking

Používáme program pro online reklamu „Google AdWords“ a v rámci programu Google AdWords pak Conversion-Tracking. Google Conversion Tracking je analytická služba společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Pokud kliknete na inzerát zobrazený na Googlu, uloží se ve vašem počítači cookie pro sledování konverzí (conversion tracking). Tyto cookies pozbývají platnosti po 30 dnech, neobsahují osobní údaje a neslouží tak osobní identifikaci.

Navštívíte-li určité internetové stránky naší webové stránky a ještě nevypršela platnost daného cookie, může společnost Google a my poznat, že jste klikli na inzerát a byli přesměrováni na tuto stránku.

Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný cookie. Neexistuje tak možnost sledovat cookies přes webové stránky zákazníků AdWords.
Informace, které se shromažďují pomocí konverzních cookies, slouží k vytváření konverzních statistik pro zákazníky AdWords, kteří zvolili službu Conversion Tracking. Zde zákazníci zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich inzerát a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem pro sledování konverze. Neobdrží však žádné informace, pomocí nichž by bylo možné uživatele osobně identifikovat.

Pokud se nechcete účastnit sledování, můžete toto používání odmítnout tak, že zabráníte instalaci cookies pomocí odpovídajícího nastavení softwaru vašeho prohlížeče (možnost deaktivace). Nebudete tak zahrnuti do statistik pro sledování konverzí.

Další informace a Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete na: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs, https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=cs

 

Používání funkce pro remarketing nebo funkce „Podobné cílové skupiny“ společnosti Google Inc.

Na naší webové stránce používáme funkci pro remarketing nebo funkci „Podobné cílové skupiny“ společnosti Google Inc. („Google“). Pomocí této funkce můžeme společně se společností Google naše návštěvníky této webové stránky cíleně oslovovat s reklamou, a to tak, že se zapnou námi personalizované reklamní inzeráty vztažené na zájmy návštěvníka, pokud navštívíte jiné webové stránky v síti Google Display.

K provádění analýzy používání webové stránky, která tvoří základ pro vytváření reklamních inzerátů vztažených na zájmy návštěvníka, používá společnost Google tzv. cookies. Přitom Google ukládá do prohlížečů návštěvníků webové stránky malý soubor s řadou čísel. Přes toto číslo se zaznamenávají návštěvy webové stránky a rovněž anonymizované údaje o používání webové stránky. Osobní údaje návštěvníků webové stránky se neukládají. Pokud poté navštívíte jinou webovou stránku v síti Google Display, budou se vám zobrazovat reklamní inzeráty, které s vysokou pravděpodobností zohledňují předtím načtené oblasti produktů a informací.

Používání cookies společností Google můžete trvale deaktivovat tak, že přejdete na následující odkaz a stáhnete a nainstalujete si plugin, který je tam k dispozici: https://support.google.com/ads/answer/7395996 

Alternativně můžete deaktivovat používání cookies třetími poskytovateli služeb tak, že načtete deaktivační stránku reklamní iniciativy Network Advertising Initiative na http://www.networkadvertising.org/choices/ a budete postupovat podle dalších informací k nesouhlasu (opt-out), které jsou tam uvedené.

Další informace o remarketingu a Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete na: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs.

Anrufen E-Mail Top
Schließen

Callback Service

Callback Service
Rádi Vám zavoláme zpět, abychom Vám poradili!
captcha